Regulamin szkoleń indywidualnych oraz grupowych BEHAVEDOG

Regulamin szkoleń indywidualnych oraz grupowych w BEHAVEDOG określa warunki korzystania z usług w BEHAVEDOG2 – Sandra Śliwa z siedzibą w 05-119 Stanisławów Drugi, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 5361930734, REGON 368388950. Dla wspólnego dobra przebywających ludzi i zwierząt, właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego zwierzę korzystało ze szkoleń indywidualnych oraz grupowych BEHAVEDOG.

Terminy zastosowane w regulaminie:
BEHAVEDOG – Organizator szkolenia tj. BEHAVEDOG2 – Sandra Śliwa z siedzibą w 05-119 Stanisławów Drugi, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 5361930734, REGON 368388950

Szkolenie – wszystkie zajęcia organizowane przez BEHAVEDOG, w tym kursy grupowe i indywidualne, spacery, treningi oraz konsultacje.
Właściciel – Właściciel zwierzęcia lub osoba reprezentująca właściciela, organizacja pro – zwierzęca

 1. Szkolenia odbywają się w miejscu oraz terminie ustalonym przez BehaveDog.
 1. BehaveDog zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by przeprowadzić Szkolenie zgodnie z opisem Szkolenia. BehaveDog zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleń oraz do zmiany osób prowadzących Szkolenie, w każdym czasie.
 1. BehaveDog przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania Szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, o czym poinformuje Właściciela z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
 1. BehaveDog przysługuje prawo do zmiany terminu lub odwołania Szkolenia grupowego, jeśli na dane Szkolenie zgłosi się zbyt mała liczba Uczestników.
 1. Liczba Uczestników Szkolenia grupowego jest ograniczona i ustalana przez BehaveDog.

O przyjęciu na Szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zgłoszenie BehaveDog zamiaru udziału w Szkoleniu za pośrednictwem strony internetowej www.behavedog.eu lub w inny sposób. Zgłoszenie oraz opłata za Szkolenie stanowi zawarcie wiążącej umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Właściciela z treścią niniejszego Regulaminu, oraz zaakceptowania jego postanowień i zawartych w nim warunków.
 1. Właściciel zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości oraz w terminie ustalonym przez BehaveDog. Opłata wpłacana jest gotówką lub na konto bankowe BehaveDog, którego numer BehaveDog udostępni Właścicielowi.
 1. Właścicielowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed datą jego rozpoczęcia, bez podania przyczyny, co należy zgłosić BehaveDog w dowolnej formie telefonicznej lub mailowej. Za datę rozpoczęcia szkolenia w rozumieniu tego postanowienia Regulaminu uznaje się planowaną datę pierwszego szkolenia. W przypadku rezygnacji złożonej:
  • w terminie do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot całości uiszczonej przez niego opłaty za udział w Szkoleniu;
  • w terminie do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot połowy uiszczonej przez niego opłaty za udział w Szkoleniu;
  • w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia lub po jego rozpoczęciu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za udział w Szkoleniu.
 1. Datą wpłynięcia rezygnacji jest data otrzymania przez BehaveDog stosownego zgłoszenia w dowolnej formie przewidzianej w niniejszym Regulaminie (telefonicznej lub mailowej).
 1. Niedokonanie opłaty za Szkolenie w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Szkoleniu oraz stanowi podstawę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Szkolenia.
 1. Aktualne stawki opłat za Szkolenia podane są na stronie internetowej www.behavedog.eu
 1. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na Szkoleniu oraz poinformowania BehaveDog o swojej nieobecności z odpowiednim wyprzedzeniem:
  • w przypadku Szkolenia grupowego w tym spacerów, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania BehaveDog o swojej nieobecności najpóźniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami.
  • w przypadku Szkolenia indywidualnego Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania BehaveDog o konieczności zmiany terminu zajęć najpóźniej do 72 dni przed planowaną datą spotkania.
 1. W przypadku dochowania przez Właściciela obowiązku informowania o nieobecności, w zakresie określonym powyżej, Uczestnik ma możliwość odrobienia w innym terminie jednych zajęć z kursu grupowego lub zmiany terminu zajęć indywidualnych. Zajęcia te mogą zostać odrobione w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszonej nieobecności w terminie wskazanym przez BehaveDog.
 1. Nieobecność na Szkoleniu, bez poinformowania o tym BehaveDog w terminach określonych w pkt 12 powyżej, skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć.
 1. Brak kontaktu Właściciela z BehaveDog przez okres powyżej 30 dni od ostatnich zajęć, bez wcześniejszego poinformowania o tym BehaveDog, skutkuje skreśleniem Uczestnika z listy Uczestników Szkolenia bez możliwości uzyskania przez Uczestnika zwrotu opłaty za szkolenie.
 1. Istnieje możliwość zmiany terminu Szkolenia z przyczyn losowych, niezależnych od Uczestnika, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z BehaveDog.
 1. Pojedyncze szkolenie trwa od 45 do 55 minut.
 1.  W czasie trwania Szkolenia Właściciel zobowiązany jest:
  • zadbać o potrzeby fizjologiczne swojego psa,
  • posiadać książeczkę zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami,
  • poinformować BehaveDog o ewentualnych chorobach, urazach lub alergiach swojego psa,
  • prowadzić swojego psa na smyczy oraz w szelkach lub klasycznej obroży,
  • sprzątać po swoim psie,
  • zapewnić swojemu psu wodę do picia oraz odpowiednie smakołyki i zabawki,
  • sprawować kontrolę nad swoim psem. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia zgodnie z art. 431 §1 k.c.),
  • przestrzegać podstawowych przepisów z zakresu BHP oraz PPOŻ,
  • informować BehaveDog o ewentualnych zauważonych zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
  • przestrzegać poleceń BehaveDog,
 1. W czasie trwania Szkolenia zabrania się:
  • prowadzenia psa w obroży elektrycznej, kolczatce lub obroży zaciskowej.
  • puszczanie psa luzem. Właściciel może spuścić psa ze smyczy wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz za zgodą BehaveDog,
  • kontaktowania się z innymi psami bez wcześniejszej zgody lub polecenia BehaveDog oraz opiekuna danego psa,
  • dopuszczania do kontaktu psów biorących udział w szkoleniu bez wcześniejszej zgody lub polecenia BehaveDog,
  • używania przemocy wobec psa biorącego udział w szkoleniu.
 1. BehaveDog ma prawo nie zgodzić się na udział w szkoleniu psa, nad którym właściciel nie ma kontroli lub nie stosuje się do zaleceń regulaminu oraz poleceń BehaveDog.
 1. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych punktów może skutkować wykluczeniem Uczestnika z zajęć bez możliwości ich odrobienia lub skreśleniem Uczestnika z listy Uczestników Szkolenia bez możliwości uzyskania prze Uczestnika zwrotu opłaty za Szkolenie.
 1. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania BehaveDog na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.
 1. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia, które zamówił w BehaveDog.
 1. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

Regulamin opieki dziennej oraz całodobowej w BEHAVEDOG

Regulamin opieki dziennej oraz całodobowej w BEHAVEDOG określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę BEHAVEDOG2 – Sandra Śliwa z siedzibą w 05-119 Stanisławów Drugi,  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 5361930734, REGON 368388950. Dla wspólnego dobra przebywających ludzi i zwierząt właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego zwierzę korzystało z opieki.
Opłata oraz pozostawienie zwierzęcia pod opieką BEHAVEDOG jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Terminy zastosowane w regulaminie:
BEHAVEDOG – opieka dzienna oraz całodobowa dla psów i kotów w BEHAVEDOG
Właściciel – Właściciel zwierzęcia lub osoba reprezentująca właściciela, organizacja pro – zwierzęca

 1. BEHAVEDOG zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 1. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel zobowiązany jest udzielić BEHAVEDOG wywiadu, dotyczącego pozostawianego zwierzęcia.
 1. Właściciel zobowiązuje się udzielić obsłudze BEHAVEDOG prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę BEHAVEDOG.
 1. Opłata za pobyt i usługę pobierana jest z góry lub z dołu.
 1. BEHAVEDOG ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:
  • agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
  • chorych w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
  • w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,
  • bez ważnych szczepień.
 1. BEHAVEDOG może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyn.
 1. Właściciel zobowiązuje się okazać BEHAVEDOG książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualności szczepień zwierzęcia.
 1. BEHAVEDOG zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by każde zwierzę było zdrowe i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez właściciela pozostały w dobrym stanie. Jednak właściciel rozumie, że: zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić roszczeń związanych z tego typu urazami. Zwierzę pozostawione poza domem może doznawać silnego stresu, w wyniku którego może niszczyć elementy wyposażenia BEHAVEDOG i właściciel zobowiązuje się pokryć koszty zniszczeń, spowodowanych przez zwierzę, silny stres zwierzęcia związany z nową sytuacją może przyczynić się do choroby lub zgonu zwierzęcia. Przedmioty, a w szczególności zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić roszczeń związanych z tego typu wymienionymi powyżej
 1. przypadkami.
 1. Właściciel przyjmuje także, że odpowiedzialność (również finansowa) za krzywdy wyrządzone przez jego zwierzę innym zwierzętom lub ludziom jest po stronie właściciela.
 1. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.
 1. Pobyt zwierzęcia w BEHAVEDOG może zostać przedłużony: po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela, jedynie za zgodą BEHAVEDOG. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia BEHAVEDOG pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.
 1. Doba hotelowa w BEHAVEDOG trwa 24 godziny. Pobyt, którego długość wykracza poza okrągłą liczbę dób hotelowych, podlega indywidualnemu rozliczaniu.
 1. Opłatę za przedłużenie pobytu, po potwierdzeniu jej wysokości z BEHAVEDOG, należy wnieść do 2 dni roboczych po upływie zakontraktowanego wcześniej końca terminu pobytu, jednak nie później niż przed opuszczeniem BEHAVEDOG przez zwierzę.
 1. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z BEHAVEDOG w umówionym terminie i: będzie zalegał z opłatą za pobyt zwierzęcia i inne zamówione w BEHAVEDOG usługi, nie skontaktuje się z BEHAVEDOG w terminie 7 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji, nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników BEHAVEDOG pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w hotelu lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.
 1. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 1. BEHAVEDOG będzie prowadzić akcje promocyjne, oferując zniżki na wybrane usługi. O ile w szczegółowym opisie akcji nie zostanie określone inaczej, można korzystać tylko z jednej promocji na raz.
 1. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania BEHAVEDOG i w bazie BEHAVEDOG.
 1. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w BEHAVEDOG
 1. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego BEHAVEDOG, dostępnego pod adresem https://behavedog.eu/, prowadzonego przez Sandrę Śliwę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą BEHAVEDOG2 – Sandra Śliwa z siedzibą w 05-119 Stanisławów Drugi, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 5361930734, REGON 368388950, zwaną dalej Sprzedawcą.

  • Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  • Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez: telefonicznie +48 601361775
   lub mailowo bok@behavedog.eu

Terminy zastosowane w regulaminie:

  • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BEHAVEDOG2 – Sandra Śliwa z siedzibą w 05-119 Stanisławów Drugi, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 5361930734, REGON 368388950
  • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarzą, gdy z tresci tej umowy wynika,
   że posiada ona dla tego podmiotu charakter zawodowy, wynikający w szczególności
   z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jak również Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://behavedog.eu/.
  • Umowa sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
  • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz fizyczna lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • Voucher – bon towarowy uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych Produktów w Sklepie w oznaczonym terminie. Zaproszenie może obejmować konkretną usługę lub kwotę do wykorzystania.

Zasady korzystania ze Sklepu i składania Zamówienia

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
   • przeglądarką internetową typu Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
   • włączona obsługa plików Cookies oraz Javascript.
 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
   1. wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia,
   2. wypełnić Formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
   3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym przez Sprzedawcę terminie.
 1. Ceny i metody płatności
  1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
  2. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wszystkie Produkty dodane przez Klienta do Koszyka oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o których to kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu, w trakcie składana zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli o związaniu się Umową Sprzedaży.
  3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, o numerze rachunku bankowego 23 1600 1462 1822 0015 2012 6450
   • Płatności elektroniczne,
   • Płatność kartą płatniczą.
 1. Wykonanie umowy sprzedaży i sposób dostawy
  1. Sprzedawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z ust. 2 pkt 2 Regulaminu.
  3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  5. Produkty będące usługami będą realizowane we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu i czasie. Ich szczegóły określone są na stronie internetowej Sklepu, a warunki realizacji opisane są w Regulaminie szkoleń dostępnym na stronie Sprzedawcy (https://behavedog.eu/regulamin/). Klient dokonujący zakupu produktu będącego usługą, w chwili złożenia oświadczenia woli o związaniu się Umową Sprzedaży usługi jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z treścią tego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zawarte w nim warunki.
  6. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Polski oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia (Adres należy zamieścić w polu “Dodatkowe informacje i uwagi”). Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
   • odbiór własny we wskazanym przez Sprzedawcę czasie pod adresem: 05-119 Stanisławów Drugi ul. Wolska 72c. Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości Produktu do odbioru poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta;
   • za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.
 1. Zasady korzystania z Voucherów:
  1. Voucher można wykorzystać wyłącznie jednorazowo;
  2. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę;
  3. Voucher jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego zakupu;
  4. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera z jakiejkolwiek przyczyny, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją;
  5. Voucher upoważniają do skorzystania z zakupów zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Zaproszenia prezentowego.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez przesłanie sformułowanego samodzielnie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: bok@behavedog.eu.
  3. 14-dniowy termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu będącego rzeczą fizyczną lub w przypadku Produktów będącymi usługami, od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
   • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt będący rzeczą fizyczną na adres wskazany przez Sprzedawcę nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, aby Termin został zachowany.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Reklamacje
  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący rzeczą wolną od wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mailowy Sprzedawcy: bok@behavedog.eu.
  4. W reklamacji Klient zobowiązany jest zawrzeć: opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
  7. Postanowienia regulaminu dotyczące rękojmi a zamieszczone w ust. 7 pkt 1-6 powyżej obowiązują wyłącznie wobec Klientów będących Konsumentami. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: bok@behavedog.eu.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji kontaktu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  4. Odbiorcami danych Uczestnika mogą być:
   • podmioty świadczące usługi księgowe,
   •  podmiotowi obsługujący powyższe płatności w Sklepie internetowym w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
  2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu oraz przez czas niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (przedawnienie roszczeń). Uczestnik ma prawo do wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Klient ma prawo do żądania od administratora uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnika ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich uniemożliwi Sprzedawcy zawarcie kontaktu lub realizację Umowy Sprzedaży.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.