Regulamin opieki dziennej oraz całodobowej w BEHAVEDOG

Regulamin opieki dziennej oraz całodobowej w BEHAVEDOG określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę BEHAVEDOG2 – Sandra Śliwa z siedzibą w 05-119 Stanisławów Drugi,  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 5361930734, REGON 368388950. Dla wspólnego dobra przebywających ludzi i zwierząt właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu, jeśli chce, by jego zwierzę korzystało z opieki. Opłata oraz pozostawienie zwierzęcia pod opieką BEHAVEDOG jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Terminy zastosowane w regulaminie:
BEHAVEDOG – opieka dzienna oraz całodobowa dla psów i kotów w BEHAVEDOG
Właściciel – Właściciel zwierzęcia lub osoba reprezentująca właściciela, organizacja pro – zwierzęca

 1. BEHAVEDOG zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel zobowiązany jest udzielić BEHAVEDOG wywiadu, dotyczącego pozostawianego zwierzęcia.
 3. Właściciel zobowiązuje się udzielić obsłudze BEHAVEDOG prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę BEHAVEDOG.
 4. Opłata za pobyt i usługę pobierana jest z góry lub z dołu.
 5. BEHAVEDOG ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:
  • agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
  • chorych w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
  • w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,
  • bez ważnych szczepień.
 6. BEHAVEDOG może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyn.
 7. Właściciel zobowiązuje się okazać BEHAVEDOG książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualności szczepień zwierzęcia.
 8. BEHAVEDOG zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by każde zwierzę było zdrowe i bezpieczne, a akcesoria dostarczone przez właściciela pozostały w dobrym stanie. Jednak właściciel rozumie, że:
  • zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że w trakcie zabaw mogą ulec zranieniom i nie będzie wnosić roszczeń związanych z tego typu urazami,
  • zwierzę pozostawione poza domem może doznawać silnego stresu, w wyniku którego może niszczyć elementy wyposażenia BEHAVEDOG i właściciel zobowiązuje się pokryć koszty zniszczeń, spowodowanych przez zwierzę,
  • silny stres zwierzęcia związany z nową sytuacją może przyczynić się do choroby lub zgonu zwierzęcia,
  • przedmioty, a w szczególności zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić roszczeń związanych z tego typu przypadkami.
 9. Właściciel przyjmuje także, że odpowiedzialność (również finansowa) za krzywdy wyrządzone przez jego zwierzę innym zwierzętom lub ludziom jest po stronie właściciela.
 10. Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.
 11. Pobyt zwierzęcia w BEHAVEDOG może zostać przedłużony:
  • po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
  • jedynie za zgodą BEHAVEDOG
 12. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia BEHAVEDOG pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku
 13. Doba hotelowa w BEHAVEDOG trwa 24 godziny. Pobyt, którego długość wykracza poza okrągłą liczbę dób hotelowych, podlega indywidualnemu rozliczaniu.
 14. Opłatę za przedłużenie pobytu, po potwierdzeniu jej wysokości z BEHAVEDOG, należy wnieść do 2 dni roboczych po upływie zakontraktowanego wcześniej końca terminu pobytu, jednak nie później niż przed opuszczeniem BEHAVEDOG przez zwierzę.
 15. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z BEHAVEDOG w umówionym terminie i:
  • będzie zalegał z opłatą za pobyt zwierzęcia i inne zamówione w BEHAVEDOG usługi,
  • nie skontaktuje się z BEHAVEDOG w terminie 7 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,
  • nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników BEHAVEDOG pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w hotelu
  • lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

 1. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 2. BEHAVEDOG będzie prowadzić akcje promocyjne, oferując zniżki na wybrane usługi. O ile w szczegółowym opisie akcji nie zostanie określone inaczej, można korzystać tylko z jednej promocji na raz.
 3. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania BEHAVEDOG i w bazie klientów BEHAVEDOG
 4. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w BEHAVEDOG
 5. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego